Vinaora Nivo Slider 3.x
   

เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำโดยนายขวัญชัยจันเพชรผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้นำคณะครูและนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการและทักษะวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมระดับอาชีวศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 โดยความร่วมมือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเทศบาลนครนครปฐม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม

โดยส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ดังรายการต่อไปนี้

1. การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์

2. การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก

3. การแข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ

4. การแข่งขันทักษะงานเชื่อมโลหะ

5. การแข่งขันพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์

6. การแข่งขันพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์

7. การแข่งขันประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์

8. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ

ผลการแข่งขัน..

1. การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ ได้รับรางวัล เหรียญทอง

2. การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ

3. การแข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

4. การแข่งขันทักษะงานเชื่อมโลหะ ได้รับรางวัล เหรียญทอง

5. การแข่งขันพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล เหรียญทอง

6. การแข่งขันพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

7. การแข่งขันประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล เหรียญทอง และเหรียญเงิน

8. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ได้รับรางวัล เหรียญทอง

 

   

ผู้บริหารสถานศึกษา  

   

The municipality  

   

Login Form  

   
© KPPMVC