วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ระบบสมัครเรียน Online

AdmissionOnline 2024


            

    1.เลขบัตรประจำตัวประชาชน :
    2.ชื่อ - นามสกุล : ชื่อเล่น :
    3.เชื้อชาติ : สัญชาติ : ศาสนา :
    4.วัน/เดือน/ปีเกิด : อายุ ปี    ภูมิลำเนาจังหวัด :  เบอร์โทร :
    5.ที่อยู่ปัจจุบัน
            
    6. ข้อมูลการศึกษา
           
            โรงเรียน : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม :
    7. ข้อมูลการสมัคร สมัครเข้าศึกษาระบบการคัดเลือก
            
            
    8. สมัครเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)